Ναυάγια

Υποθαλάσσιοι Θησαυροί

Κατά το έτος 2022 σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές και προσαρμογές στον ερευνητικό προσανατολισμό και στους συντελεστές της έρευνας πεδίου, η σημαντικότερη εκ των οποίων ήταν η ανάληψη της διεύθυνσης της έρευνας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά συνέπεια η έρευνα των Φούρνων απέκτησε και επισήμως ένα εκπαιδευτικό πλέον πρόσημο ως πεδίο εκπαίδευσης νέων επιστημόνων και φοιτητών στις μεθόδους και τεχνικές της ενάλιας αρχαιολογίας, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εκπαίδευση, πρακτική εφαρμογή, και εξάσκηση των φοιτητών αυτών στις τεχνικές αυτές εντάχθηκε και στο πρόγραμμα σπουδών, με την αξιολόγησή τους από τον επιβλέποντα καθηγητή και συνακολούθως την βαθμολόγηση της επίδοσής τους. Με τον τρόπο αυτό, για πρώτη φορά, ένα ελληνικό πανεπιστήμιο παρέχει έναν εξαιρετικά πλούσιο χώρο της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ο βυθός του αρχιπελάγους των Φούρνων, για να καταστεί ένα ανεξάντλητο πεδίο εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, που επιθυμούν να εξειδικευτούν στον τομέα της ενάλιας αρχαιολογίας.

Η ανάληψη μίας τέτοιας ευθύνης από πλευράς της διεύθυνσης της έρευνας εμπεριείχε εξ αρχής και την παραδοχή ότι ο εκπαιδευτικός πλέον χαρακτήρας της έρευνας θα ήταν πλέον μία προτεραιότητα εξ ίσου σημαντική με την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα όχι αμελητέο τμήμα του προσωπικού της έρευνας θα έπρεπε να ασχοληθεί με τους εκπαιδευόμενους φοιτητές, για την εκμάθηση συγκεκριμένων πρακτικών κατάδυσης, την εξοικείωσή τους με τον χώρο και το περιβάλλον και την αποκόμιση πρόσθετης καταδυτικής εμπειρίας, πολλώ δε μάλλον καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είχαν μόλις πριν από την έναρξη της έρευνας ολοκληρώσει την βασική τους καταδυτική εκπαίδευση και δεν είχαν τα απαιτούμενα αποθέματα καταδυτικής εμπειρίας ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μίας ενάλιας ανασκαφικής έρευνας που διεξάγεται στην ζώνη των 40-50 μέτρων. Κατά συνέπεια και ο ρυθμός προόδου της ανασκαφής ήταν αρκετά πιο βραδύς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μόλις κατά την τελευταία εβδομάδα της έρευνας κατέστη δυνατή η πλήρης ενσωμάτωση όλου του ανθρώπινου δυναμικού στην ανασκαφή του ναυαγίου 15, που υπήρξε και ο πρωταρχικός σκοπός της έρευνας.